به گزارش خبرنگارصبح رانکوه صبح امروز  نیای محمدی رییس بانک کشاورزی املش از طرح گیلان مطهر در ایستگاه میدان شهدای  املش  بازدید کردند.      

به گزارش خبرنگارصبح رانکوه صبح امروز  نیای محمدی رییس بانک کشاورزی املش از طرح گیلان مطهر در ایستگاه میدان شهدای  املش  بازدید کردند.

 

 

 

پایگاه گیلان مطهر