به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، گروهی از اهالی روستای امام، با همکاری مسوولین شهرستان املش ،اداره راه و با مساعدت فرمانداری املش جاده مسیر تماجان به امام  تسطیح و شن ریزی شد.            

به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، گروهی از اهالی روستای امام، با همکاری مسوولین شهرستان املش ،اداره راه و با مساعدت فرمانداری املش جاده مسیر تماجان به امام  تسطیح و شن ریزی شد.

 

 

 

 شن ریزی جاده روستای امام11

 

شن ریزی جاده روستای امام 1 شن ریزی جاده روستای امام2

شن ریزی جاده روستای امام4 شن ریزی جاده روستای امام5 شن ریزی جاده روستای امام7 شن ریزی جاده روستای امام8 شن ریزی جاده روستای امام9  شن ریزی جاده روستای امام20

شن ریزی جاده روستای امام21

شن ریزی جاده روستای امام32 شن ریزی جاده روستای امام110