11:55

1403/02/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: کدهای برای شلیک
روزنامه معین چاپ استان گیلان در شماره سه شنبه 30 آذرماه، مطلبی در قسمت سرمقاله با عنوان کدهایی برای شلیک! به قلم ایمان رنجکش در ارتباط با اهمیت پدافندغیرعامل و ضرورت توجه به این مبحث در دنیای امروز منتشر کرده است.   شاید اگر کسی از ما بخواهد یک

اخبار مهم