13:59

1402/07/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: کتاب «پلّه پلّه با عروض»
به گزارش رانکوه نیوز؛  نویسنده در مقدمة کتاب آورده است: « عروض، علم شناخت وزن شعر است. وزن به شعر، زیبایی سحرانگیزی می بخشد. نظم و هماهنگی هجاها و ارکان عروضی به موسیقی شعر و ارائة مفاهیم کمک می کند و سبب می شود که مخاطب، مفاهیم ضمنی شعر

اخبار مهم