14:14

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: چک
چک را چگونه بنویسیم؟   صبح رانکوه/محمد جواد پهلوان: 1- تاریخ و مبلغ چک را حتما، هم به حروف و هم به عدد بنویسید . 2- روی مبلغ عددی و حروفی را با چسب شیشه ای پوشانده و با ناخن روی آن را خط بیندازید تا در صورت برداشتن

اخبار مهم