21:11

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: پیمانکاران
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ مهندس یوسفی رئیس راهداری شهرستان املش در جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات با بیان اینکه کمبود بودجه باعث کندی ادامه کار پیمانکاران شده است افزود:دیوارهای هردوآب وشیشارستان در مرحله 80درصد است اما متاسفانه پیمانکاران بدلیل عدم تامین اعتبارات وکمبود بودجه قادر به

اخبار مهم