14:14

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: قاسم خوش سیمل
آیا تاکنون با خودتان سلام و احوال پرسی کرده اید؟     اختصاصی صبح رانکوه/قاسم خوش سیما: سلام پنجره ورود انسانها به حریم فکری یکدیگر است.بسیاری از مناسبات اجتماعی و حتی بین المللی آدمیان که دارای مراتب بسیار گسترده و بزرگی است.واژه سلام بدون استثناء در همه زبانها و

اخبار مهم