17:45

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: عملکرد واحد های شهرداری
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، ناصر رنجبر در ابتدابا بیان اینکه بنده ازتاریخ ۹۶/۸/۷به عنوان خادم مردم این شهر در مسند خدمتگزاری شهرداری املش تکیه زده ام وامروز گزارش عملکرد شهرداری در یک ماهه سی و پنجم حضورخود همانند  ماههای گذشته را براساس آنچه که در روز معارفه گفتم

اخبار مهم