18:14

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: عصر مشارکت
در فرایند مدیریت روستا مشارکت مردم را باید به عنوان یک امر ضروری برای دستیابی به اهداف توسعه روستا در نظر داشت. اهمیت جلب مشارکت مردمی در توسعه کشورها بر کسی پوشیده نیست و آنقدر این مهم حیاتی است که صاحبنظران عصر حاضر را “عصر مشارکت”نامیده اند. مشارکت یک

اخبار مهم