19:22

1403/04/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: صنعت چای ایران
سازمان چای تا سال ۱۳۷۰ در اختیار وزارت بازرگانی بود و با سیاست اختلاط چای خارجی و داخلی، هیچگونه مشکلی در تولید و عرضه چای وجود نداشت. از سال ۱۳۷۰ با شعار سیاست خودکفائی در بخش چای، سازمان چای از وزارت بازرگانی جدا و به وزارت کشاورزی وقت ملحق شد.
آقای مهندس بشردوست یکی از بزرگترین کارشناسان چای ایران در معیت جمعی از تجار از کارخانه چای نوبر بازدید به عمل آوردند.     به گزارش صبح رانکوه، آقای بشر دوست و همراهان ایشان از تمامی قسمتهای تولیدی شرکت چای نوبر  و  مراحل تولید چای بازدید کردند.ایشان ضمن بازدید با

اخبار مهم