21:21

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: زلفعی زاده
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز،این گزارش که از زبان مهندس زلفعلی زاده شهردار رانکوه  بیان شده است عبارت است: بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۹ ۴۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد داخلی ۴۸/۲۳۵/۴۱۶/۷۰۷ کمک دولت ۴/۲۹۶/۳۶۰/۰۰۰ جمع درآمد وصولی ۵۲/۵۳۱/۷۷۶/۷۰۷ هزینه های جاری ۲۶/۱۰۴/۷۷۱/۷۴۳ هزینه های عمرانی ۲۹/۷۷۵/۲۹۶/۵۷۵ جمع هزینه های جاری

اخبار مهم