02:22

1402/12/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: زعفران
رسول علیپور تولید کننده نمونه زعفران در روستای استخر سر رانکوه شهرستان املش در گفتگو با رانکوه نیوزبا بیان اینکه از سال 74 کشت زعفران را بصورت آزمایشی انجام دادم افزود:کاشت آزمایشی از سال 1374تا سال 1382بشکل باغچه ای انجام می گرفت. وی افزود:لذا پس از یک دوره موفقیت
محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: زعفران ،گیاهی چندساله ازخانواده زنبقیان وگرانبهاترین ادویه که امروزه کشت زعفران باتوجه به چندساله بودن گیاه ونیازآبی کم موردتوجه کشاورزان شهرستان قرارگرفته است، و دراین روش درمرحله تولیدجوانه گل گاو زبان برداشت گلها نیازی به زمین کشاورزی وخاک
به گزارش اویس، یکی از اعضای هیئت افتاء کویت در فتوایی به سوالی در مورد زعفران سخنی را بیان کرده است که شاید برای هر مخاطب عاقلی مطلب بامزه ای محسوب شود   به گزارش صبح رانکوه، به نقل از اویس، از دکتر الحجمی الکردی (أحمد الحجی بن محمد

اخبار مهم