00:57

1402/12/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: راههای ارتباطی
آزمون و خطاهایی که در جهان در حوزه محیط‌ زیست کوهستان تجربه شده، فرصت مناسبی جهت جلوگیری از انباشت اشتباهات و در نهایت درماندگی ناشی از آن است. تجربه‌های که در تمامی کشورهایی که انواع مدل‌های توسعه را یا گذرانده یا در حال تجربه آن هستند به شکل عینی

اخبار مهم