14:30

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: دکتر غلامی
به بهانه سکوت دلگیر این روزهای روستای پدری من امام !!         روز در روستا در روزهای برفی کوتاهتر میشود. خورشید دیر تر از خواب بیدار میشود و زودتر از همیشه غروب میکند… دامها انگار گرسنه ترند ،انها چون کودکان نورس بدنبال مادران ،بدنبال دامدار خسته،

اخبار مهم