خرمالو - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
غرس چنداصله نهال خرمالو درمحوطه مسجدجامع روستای جیرگوابر ۲۲ آذر ۱۳۹۳

غرس چنداصله نهال خرمالو درمحوطه مسجدجامع روستای جیرگوابر

مسئول زکات شهرستان املش گفت:چهارصدوپنجاه اصله نهال میوه درمحوطه ۲۵مسجدشهرستان املش غرس می شود.   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه،حجهالاسلام صفرعلیپور درمراسم کاشت چنداصله نهال خرمالو درمحوطه مسجدجامع روستای جیرگوابرازبخش رانکوه شهرستان املش  اظهار کرد:غرس ۴۵۰ اصله انواع درخت میوه درقالب زکات مستحبی درمحوطه ۲۵مسجداین شهرستان ازدیروزآغازشده وتااسفندادامه داردکه میوه های حاصل ازاین درختان میوه […]