21:53

1403/03/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: حواله الکترونیکی
.محمد مهدی صفری در گفتگو  با خبرنگار  رانکوه نیوز گفت :بمنظورتسهیل درفرآیندتوزیع کودشیمیایی وحذف واسطه ها،حواله های فیزیکی خریدکودشیمیایی حذف وصدورحواله بصورت الکترونیک درسامانه پایش کودی درحال انجام است. اوبیان اینکه سامانه پایش کودی به سامانه جامع پهنه بندی ومدیریت داده های کشاورزی متصل است عنوان کرد:تخصیص کودتنها به

اخبار مهم