17:56

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: جوراب
زن موجودی برای بارش آرامش و بخشش باران های بهاری است تا سیطره وجود آدمیت را طراوت ببخشد و مرد پیکری توانا که از دیرینه سنگ های اجتماعی تاکنون، با بازوان فکری و جسمی خود آسایش را به مزارع بزرگ زندگی هدایت کرده است تا با تکمیل یکدیگر مزارع

اخبار مهم