21:24

1403/03/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: جمعیت مصرف گرا
اما امروزه با حضور خود و مطالعه زندگی روستانشینان می بینیم که شکل و شیوه معیشت و شیوه تولید روستایی به کلی عوض شده است.   روستاهای ما با سرعت رو به تزایدی از حالت روستای تولید کننده به شهرهای کوچک مصرف کننده محروم تبدیل شده است. چون با

اخبار مهم