19:51

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: جلسه حیوانات ولگرد
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ ناصر رنجبر در اولین جلسه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری که فرمانداری املش برگزار شد با بیان اینکه این معضل در تمام حوزه های شهری کشور وجود دارد و مهمترین عامل ایجاد وتوسعه این حیوانات درحوزه شهری به منبع تامین غذایی که همان

اخبار مهم