07:29

1403/03/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: جاده ابریشم
آزمون و خطاهایی که در جهان در حوزه محیط‌ زیست کوهستان تجربه شده، فرصت مناسبی جهت جلوگیری از انباشت اشتباهات و در نهایت درماندگی ناشی از آن است. تجربه‌های که در تمامی کشورهایی که انواع مدل‌های توسعه را یا گذرانده یا در حال تجربه آن هستند به شکل عینی

اخبار مهم