16:51

1403/02/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: براشت
اختصاصی/ رییس اداره چای املش گفت: برداشت چای درشهرستان املش نسبت به سال گذشته 62 درصدافزایش یافت   محمد طالبی در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: درسالجاری مجموعا مقدار30537224 کیلوگرم برگ سبز چای بصورت تضمینی از سوی 32 واحد چایسازی درشهرستان املش خریداری گریده است که نسبت به

اخبار مهم