14:07

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: بدفت تاریخی
 مه غلیظی میدان شهرداری رشت را در بر گرفته است، بوی کباب و صدای موسیقی فضای میدان را پر کرده است. میدان شهرداری قلب تاریخی شهر رشت است. ساختمان‌ها‌ی سفید و سرخی با معماری تحت تاثیر روسیه هر چند زیر خاکستری مه پنهان شده اند، اما شکوهشان نمایان است.گاری‌ها‌ی

اخبار مهم