22:07

1403/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: بانوی ایرانی
برای تینا اندایش 25 ساله این ورزش آنقدرها ناشناخته نیست. او بارها همراه گروهی از دره نوردان پا به دنیای ناشناخته دره ها گذاشته تا به قول دره نوردها “گشایشی” انجام دهد. وقتی برای اولین بار نام دره نوردی را می شنویم ممکن است به یاد خاطره ای خوشایند

اخبار مهم