13:43

1402/09/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: باقر رجبی
اما امروزه با حضور خود و مطالعه زندگی روستانشینان می بینیم که شکل و شیوه معیشت و شیوه تولید روستایی به کلی عوض شده است.   روستاهای ما با سرعت رو به تزایدی از حالت روستای تولید کننده به شهرهای کوچک مصرف کننده محروم تبدیل شده است. چون با
در این شیوه تربیتی که معمولا بر مبنای تربیت عاطفی استوار است نه تربیت عقلانی، در برخی مواقع می تواند پیامدهای منفی نیز در برداشته باشد چون در این روش که در بر دارنده نازپروی فرزندان هست موجب کاهش آستانه تحمل و استقامت آنان می گردد. همچنین این امر

اخبار مهم