03:42

1402/09/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: باقر رجبی ویسرودی
همچنین پسرها نیز كارهای مردانه را برای كمك به پدر خود انجام مي‌دادند یعنی خرید مايحتاج خانه ، یا در. مواقع تعطیلات بویژه در تابستان‌ها به دنبال مهارت آموزی و یا  برای هزینه های شخصی خود و یا برای کمک به پدر و کمک به وضعیت اقتصاد خانواده در
اعضای جامعه ایرانی اسلامی مانند پازل در کنار هم چیدمان شدند و در صدد حفظ انسجام اجتماعی برای تحقق اهداف جامعه که از نگاه جامعه شناسی همان بقای سیستم اجتماع بود ایفای نقش کرده و برای رفع یکی از اصلی‌ترین نیازهای جامعه که سلامت جامعه بود متمرکز شدند تا

اخبار مهم