04:50

1403/02/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: انتخابات نظام‌پزشکی
به گزارش رانکوه نیوز، دکتر محمدزمانی، رئیس هیئت اجرایی انتخابات نظام پزشکی شهرستانهای رودسرواملش ،نتایج آراءهشتمین انتخابات سازمان نظام پزشکی این دوشهرستان رابه شرح زیراعلام کرد. گروه پزشکان؛ ۱-دکترصادق محبوبی پزشک عمومی ۲-دکترلیلاحسنی متخصص داخلی ۳-دکترنادرصفرخواه پزشک عمومی ۴-دکترمحمدقلی آذریان پزشک عمومی ۵-دکترایوب شریف پورپزشک عمومی ۶-دکترسیدعلی میرهاشمی پزشک

اخبار مهم