22:40

1403/03/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: آواستین
اولین عمل جراحی لیزری چشم و تزریق داخل چشمی آواستین در بیمارستان شهید انصاری رودسر انجام پذیرفت.

اخبار مهم