07:10

1401/11/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: گلخانه
مهندس صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با اعلام کرد:باتوجه به هشدارهواشناسی،بانفوذسامانه جدیدسردوبارشی،بارش برف درمناطق کوهستانی ومخلوط برف وباران درمناطق جلگه ای وکاهش محسوس دما ویخبندان دراغلب مناطق شهرستان؛کشاورزان تمهیدات لازم جهت جلوگیری ازهرگونه خسارت احتمالی راانجام دهندومواردذیل رارعایت کنند:کشاورزان بویژه گلخانه داران نسبت به تنظیم دما بهنگام

اخبار مهم