19:22

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: گزارش عملکرد
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز،این گزارش که از زبان مهندس زلفعلی زاده شهردار رانکوه  بیان شده است عبارت است: بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۹ ۴۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد داخلی ۴۸/۲۳۵/۴۱۶/۷۰۷ کمک دولت ۴/۲۹۶/۳۶۰/۰۰۰ جمع درآمد وصولی ۵۲/۵۳۱/۷۷۶/۷۰۷ هزینه های جاری ۲۶/۱۰۴/۷۷۱/۷۴۳ هزینه های عمرانی ۲۹/۷۷۵/۲۹۶/۵۷۵ جمع هزینه های جاری
رضا صفر زاده در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با تبریک دهم تیر روز صنعت،معدن و تجارت مختصری از عملکرد سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ اداره صمت شهرستان املش را به شرح زیر تشریح کرد. ۱)بخش بازگانی: – توزیع ۲۰/۷۷۲ کیسه آرد دولتی و ۵/۷۵۰ کیسه نیمه دولتی و

اخبار مهم