16:03

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی
اختصاصی/ اوّلین جلسة تبادل تجربة گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی شهرستان رودسر در دبیرستان حاجیه رضا زاده برگزار شد.   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه در آغاز رسولی املشی سرگروه زبان وادبیّات فارسی با خوانش غزلی از جلیل واقع طلب شاعر گیلانی و خوشامدگویی و خیرمقدم به حاضران؛

اخبار مهم