08:55

1402/07/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: گردو غبار
سمانه نگاه در گفتگوباخبرنگار رانکوه نیوز اظهارداشت:: پديده گردوخاك يكي از پديده هاي مخاطره آميز زيست محيطي است كه علاوه بر كاهش كيفيت هواي تنفسي مي تواند اثرات سو براي بخشهاي كشاورزي، حمل و نقل، گردشگري، صنعت، انرژي و … بدنبال داشته باشد. وی افزود:اهميت اين پديده بويژه در

اخبار مهم