06:22

1402/06/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: گردان 45 بیت المقدس
علی معارفی فرمانده گردان 45 بیت المقدس در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه  ازبرگزاری عملی میدان تیر به منظور افزایش توان علمی و عملی در استفاده هرچه بهتر از جنگ افزارشناسی و افزایش توان و قدرت دفاعی بسیجیان در محل اردوگاه چمخاله خبرداد.          

اخبار مهم