09:46

1402/01/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: کوچ پاییزه
به گزارش خبرنگار رانکوه نیور؛ هرساله باسردشدن تدریجی هوا،دامداران وعشایرشهرستان ازکوهستانها ومراتع به مناطق پایین دست کوچ میکننند. وی  دراین باره افزودند:کوچ عشایرازاواسط مهرماه آغازگردیده وتا اواخرآبانماه ادامه خواهدداشت. صفری اظهارداشت:شهرستان املش دارای 366 دامدارکوچنده و15456 رأس دام کوچ روبوده که پیش بینی میگردد درسال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها

اخبار مهم