20:47

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: کودکان کار
با تغییر در ذائقه ی عمومی جامعه به تک فرزندی یا دو فرزندی شدن خانواده ها ،فرهنگ عمومی آنها نیز دچار تغییرات عمده ای شده است. بطوریکه اگر تا چند دهه قبل فرزندان پس از دور شدن نسبی از آب و آتش دوران کودکی باید پاشنه گیوه ها را

اخبار مهم