14:47

1402/07/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: کمبود نقدینگی
گیلان به لحاظ تراکم آثار تاریخی چهارمین استان کشور شناخته‌شده و به دلیل شرایط اقلیمی هم ازجمله مناطقی است که بیشترین آسیب متوجه بناهای تاریخی‌اش می‌شود و پرواضح است که اعتبارات مرمتی اندک، کفاف مرمت و حفاظت آنها را نمی‌دهد.

اخبار مهم