12:12

1403/02/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: کلید
آیا ” کلید ” خانه همچنان در دست روحانی باقی خواهد ماند؟ خاطرخواه های فراوان برای اجاره ی چهارساله ی پاستور     حدود 36 روز به انتخابات و اجاره پاستور توسط حسن روحانی (در راند نخست) وقت مانده است. اجاره همان خانه ای که بیش از هشتاد میلیون

اخبار مهم