20:30

1401/11/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: کشت گندم و جو
در ۲۴۰۰هکتار از اراضی کشاورزی مناطق کوهستانی املش جو و گندم کشت شده است

اخبار مهم