04:16

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: کشت زعفران
رسول علیپور تولید کننده نمونه زعفران در روستای استخر سر رانکوه شهرستان املش در گفتگو با رانکوه نیوزبا بیان اینکه از سال 74 کشت زعفران را بصورت آزمایشی انجام دادم افزود:کاشت آزمایشی از سال 1374تا سال 1382بشکل باغچه ای انجام می گرفت. وی افزود:لذا پس از یک دوره موفقیت

اخبار مهم