12:25

1403/02/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: کاندیداهای شورا
لیست نهائی و آمار کامل کاندیداهای شهر  املش و رانکوه منتشر شد.     به گزارش خبرنگار صبح رانکوه؛ در این لیست سه  نفر اول به عنوان نفرات اصلی و دو نفر بعدی به نفرات علی البدل انتخاب شدند.  

اخبار مهم