17:50

1403/02/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: کاشف چاي در ايران
کشاورزان شمال در آغاز از کشت چاي استقبال نکردند. ولی بازرگانان کماکان به وارد کردن چاي از هندوستان و سيلان ادامه دادند. ليکن هنگامی که که بر اثر مساعي کاشف‌السلطنه، پي بردند که بوته چاي حدود ۹۰ تا ۱۰۰ سال عمر مي‌کند و سالي چند بار محصول مي‌دهد کم‌کم

اخبار مهم