05:23

1403/05/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: کارنامه تحصیلی
کارنامه تحصیلی دوران کودکی احمد شاه به مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اهدا شد. کمال الملک برای درس نقاشی به آخرین شاه قاجار ۵ داده است.

اخبار مهم