15:29

1402/07/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: کارفرمایان
مبلغ عیدی و پاداش پایان سالی که کارفرمایان باید به کارگران خود پرداخت کنند حداقل ۸ میلیون تومان و حداکثر ۱۲ میلیون تومان خواهد بود.

اخبار مهم