20:12

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: ژان ژنه
به گزارش رانکوه نیوز، ژان نمایش نویس و شاعر …نبود! کودکی بود واگذار شده به خانواده دیگر ؛ و خیابان گرد!( ولگرد!) با تعبیری خرده مجرم! ؛ زاده ۱۹۱۰- که در ۱۹۸۶ کالبدش این جهان را بدرود می گوید. او محصول و تراوشی از جامعه اشرافی و توام با

اخبار مهم