21:37

1403/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: چهارصد ساله
در سال 1611 میلادی “جانز کپلر” قضیه ای را به این صورت بیان کرد: بهترین راه برای نگه داشتن هر جسم کروی روی یکدیگر ایجاد کردن یک شکل هرمی است. این قضیه به ظاهر ساده است اما تا به امروز اثبات نشده بود! به گزارش صبح رانکوه ، هر

اخبار مهم