10:48

1401/11/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: پیام تریک
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، متن محمد کریمی به شرح زیر است: بنام هستی بخش دوعالم معلمان فرهیخته مدیریت آموزش و پرورش شهرستان املش؛ صمیمانه ترین سپاس های خود را به شما فرزانگان عاشقی که شمع وجود گرانقدر خویش را در طبق اخلاص نهاده ونهال نوپای امروز را به

اخبار مهم