19:44

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: پور ابراهیمی
به گفته رئیس سازمان بورس در خصوص جاماندگان سهام عدالت هنوز لیست اسامی نهایی به سازمان بورس داده نشده، اما در حال انجام است.

اخبار مهم