10:55

1401/11/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: پلیس املش
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛با توجه به این که آگاهسازی و آموزش همگانی اقشار اجتماعی یک استراتژی مهم در جهت پیشگیری اجتماعی از جرائم و آسیب های اجتماعی است اما با توجه به شرایط حادث شده در جامعه بر اثر شیوع ویروس منحوس کرونا که باعث ایجاد محدودیتها

اخبار مهم