17:54

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: پلاسکو
پلاسکوهایی که سالهاست فریاد می کشند و از مدتها پیش قامتشان دود هوا شده است. 4000خانوار560واحد تجاری و29000متر ساختمان که باید بسوزند و بسازند.       حدود 36 ساعت است که همه ی ایرانیان و قسمتی از جهانیان بارها و بارها صحنه ی فروریختن قامت ساختمان تجاری تولیدی

اخبار مهم