18:57

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
جوانان رگ حیات هر جامعه ای به شمار می‌روند. جوان بودن جمعیت یک کشور مهمترین امتیاز آن کشور است و جوانگرایی راه مقابله بر بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی می‌باشد. کشور ایران از جمله کشورهای جوان جهان است که مشارکت و حضور پررنگ جوانانش در عرصه‌های مختلف چه

اخبار مهم