10:38

1402/01/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: پسندیده
دیدگاه : در عرفان نظری نیز یکی از شرایط سیرو سلوک و رسیدن به خدا، رفق و مدارا معرفی شده است، که معنای خلاصه اش این است که سالک نباید در مقطعی تمام توان و انرژی خود را صرف ذکر و ورد و عبادت کند و در مقاطع دیگر

اخبار مهم